Theologie voor geïnteresseerden

Ze zitten met zo’n 20 – 25 cursisten in de klas. Ze zijn leergierig, nieuwsgierig, kritisch, geïnteresseerd. Ze luisteren, stellen vragen, verwonderen zich, worden verrast.

Hun leeftijd varieert: rond de 35 jaar tot tegen de 70 jaar en daar tussenin.
Ze volgen in het winterseizoen 2 x 10 dinsdagavonden lessen in Bogerman in Sneek – de tijd vliegt!

De 20 avonden (10 vóór de kerst en 10 erna) zijn verdeeld in 4 blokken van 5 weken. In elk blok krijgen ze les in twee verschillende vakken: ethiek, filosofie, oude testament, nieuwe testament, liturgie, diaconaat, wereldgodsdiensten, geschiedenis van kerk en kunst, enz.

Ze vinden het boeiend, inspirerend en verrijkend, maken wel of geen huiswerk, lezen wel of geen boeken over de aangeboden leerstof.

Wat doen zij? Zij volgen de cursus Theologische Vorming Sneek.
En u? Is dit misschien ook iets voor u? Had u dit ook altijd al willen doen? Al lang(er) over nagedacht maar nog nooit een besluit genomen? Hak dan nu de knoop door, kom ook en doe met ons mee.

U bent van harte welkom!

Nieuws

Openingscollege: kerk en dorp
Jacobine Gelderloos

Op 24 september 2019 gaat het nieuwe seizoen van start met een openbaar gastcollege door dr.Jacobine Gelderloos over de rol van de kerk in het dorpsleven. Aanvang 20.00 uur (Bogeman College)

De kerkbanken raken leger, de vacatures maar met moeite vervuld. Veel dorpskerken zijn druk met overleven. Jacobine Gelderloos promoveerde op haar onderzoek naar dorpskerken. Zij vertelt over nieuwe perspectieven op het platteland.

Dinsdag 24 september 2019 | 20.00 uur in Bogerman, Sneek

Halverwege het seizoen is er op dinsdag 7 januari 2020 opnieuw een open college

Lezing: Beeldend de bijbel uitleggen
Jan Willem Nieboer

Bijna iedere zondag hang ik in een houten preekstoel ergens tussen hemel en aarde. Wat ik op die preekstoel nou precies moet doen, is mij tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk. Het heeft iets met uitleggen te maken. Maar wat is dat: uitleggen? Ursus Wehrli weet in twee plaatjes mijn grootste angst te vangen.

Als ik het verhaal analyseer, sorteer en aanhark gebeurt precies het tegenovergestelde van wat ik zou willen bereiken: Het kind speelt niet meer. Terwijl een goede uitleg nou juist een uitnodiging moet zijn om het verhaal binnen te stappen en ermee te spelen. Kunstenaars kunnen daar geweldig bij helpen. Omdat een beeld (zoals dat van Ursus Wehrli hierboven) zo veelzeggend is. In deze lezing gaan we aan de hand van beelden van bekende en onbekende kunstenaars bijbelverhalen openleggen. Zodat we erin kunnen kruipen en ermee kunnen spelen.

Dinsdag 7 januari 2020 | 20.00 uur in Bogerman, Sneek

Algemene info

De cursus in Sneek wordt gegeven in Bogerman, Hemdijk 2, op de dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (uitgezonderd twee gastcolleges die om resp. 19.30 uur en 20.00 uur beginnen).

De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt.

Het cursusgeld bedraagt € 210 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

De cursus start op dinsdag 24 september om 19.30 uur.

Er wordt deze avond kennisgemaakt met de docenten en de vakken die zij geven.

Aansluitend volgt een gastcollege door Jacobine Gelderloos over Kerk en Dorp

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5.

Vanaf dinsdag 1 oktober worden er per avond twee lessen gegeven: van 19.00 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. In 2019 gaat het om tien avonden en in 2020 eveneens om tien avonden.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Informatie adressen:

 

dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider
telefoon 0513 551409
Want 7, 8502 BT Joure

 

Nelly Meijer-Torenstra, secretariaat
telefoon 058 2157231
Spreeuwenstraat 24, 8916 AR Leeuwarden

 

Aanmelden bij: info@tvg-sneek.nl

Maak kennis met het team

Aliette-3876

Aliëtte Meerveld-Poortinga

Aliëtte Meerveld is afgestudeerd aan de universiteit van Kampen met Oude Testament als hoofdvak.

janwillemnieboer-1

Jan Willem Nieboer

Jan Willem Nieboer is predikant (pkn) in Sneek. Aan de TVG te Sneek doceert hij het vak Nieuwe Testament.

hans-jonker

Hans Jonker

Dr. A.J. (Hans) Jonker is theoloog, godsdienstwetenschapper en emeritus predikant. Daarnaast is hij docent godsdienst en sociale wetenschappen bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en supervisor. Hij studeerde theologie in Groningen en Amsterdam met veel aandacht voor de literatuur van vroeg jodendom tot vroeg islam, de periode van het opkomend christendom en de sociologie van religieuze groeperingen. Bij de cursus Theologie voor Gemeenteleden gaat hij de lessen Wereldgodsdiensten en spiritualiteit geven.

sytze-ypma

Sytze Ypma

Dr Sytze Ypma (1962) In 2001 gepromoveerd op het proefschrift Tussen God en gekte. In 2008 verscheen het essay Geloven als antidepressivum. Predikant in de Protestantse Gemeente te Franeker.

Kineret Sittig

Kineret Sittig

Kineret Sittig (1952) is natuurkundige, hebraïst en rabbijn. Zij is actief als freelance rabbijn; leidt bijvoorbeeld diensten, geeft lessen en heeft zitting in het progressieve Bet Din – het rabbinale gerechtshof. Het vernieuwen van liturgie en Middeleeuwse Hebreeuwse handschriften hebben haar speciale belangstelling.

jan-henk-hamoen

Jan Henk Hamoen

Jan Henk Hamoen was predikant van de Protestantse Gemeente in Joure. In de loop der jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met de verhouding tussen kunst en religie. In 2010 promoveerde hij op een studie onder de titel “Het schip der zotten”, waarin die verhouding ook centraal staat. Verder is hij als bestuurslid betrokken bij de Stichting Nijkleaster in Jorwert en via de Stichting Klaas Koopmans met het onderzoek naar en het tentoon stellen van de gestichtstekeningen van deze Friese schilder. In deze cursus geeft hij het vak kerkgeschiedenis, waarbij ook de uitingen van geloof en religie in de kunst een rode lijn vormen. Tevens is hij cursusleider.

jelle-rollema

Jelle Rollema

Drs. Jelle Rollema is kerkmusicus en theoloog. Tijdens zijn studie kerkorgel en kerkmuziek aan het Conservatorium Leeuwarden raakte hij geboeid door liturgie, hymnologie en theologie. Daarom besloot hij vervolgens theologie te gaan studeren. De verwevenheid van cultuur en theologie (inculturatie) in verleden en heden had en heeft daarbij zijn bijzondere interesse.
Jelle Rollema is lid van de Beraadsgroep voor Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân. Als lid van de Beraadsgroep organiseert hij o.a. cursussen ter introductie van het nieuwe liedboek en symposia op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Hij is als kerkmusicus verbonden aan de protestantse gemeenten van Reduzum c.a. en Raerd-Dearsum. Zijn interesse in liturgie hangt samen met zijn interesse in moderne theologie, klassieke muziek in de brede zin van het woord, kunst en kerkbouw.

cees-glashouwer

Cees Glashouwer

Cees Glashouwer is em. predikant van de Grote Kerk in Harlingen. In de afgelopen jaren deed hij in zijn gemeente middels enquêtes onderzoek naar het vrijwilligerswerk, de armoedeproblematiek en de betrokkenheid van 30plussers bij de kerk. Hij is o.a. betrokken bij de voedselbank De Helpende Hand en de adviesraad Sociaal Domein Gemeente Harlingen. Voor de TVG is hij docent ‘presentie van de kerk, met name diaconaat’.

Cursusaanbod

Vakken en inhoud

Docent: Aliëtte Meerveld

Meer dan duizend jaar geleden zijn de boeken van het Oude Testament geschreven. Wat kunnen we nu nog met deze teksten? Veel mensen ervaren afstand tot het Oude Testament. Zowel afstand in tijd als in taal en cultuur. Toch hebben de boeken van het Oude Testament de eeuwen door veel betekent voor mensen wereldwijd. De woorden hebben bemoedigd, getroost, aangespoord en geïnspireerd.

Hoe overbruggen we de afstand en hoe worden de teksten door mensen gelezen en geïnterpreteerd? Samen gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. En natuurlijk naar het antwoord op de mooiste vraag: Hoe krijgt het Oude Testament betekenis voor ons leven vandaag?

Docent: ds. Jan Willem Nieboer, predikant in de Protestantse Gemeente te Sneek

Het Nieuwe Testament heeft een wonderlijk staartje. Het boek ‘Openbaring’. In dat staartje zit nogal wat spreekwoordelijk venijn verborgen. In de loop van de eeuwen zijn er veel uitleggers geweest die met dit boek de toekomst konden voorspellen. Keer op keer leefden we in het einde der tijden en was de ondergang van de wereld nabij. In onze kerken wordt amper uit het boek Openbaring gelezen. Of het moet het slotvisioen zijn over het hemelse Jeruzalem dat naar beneden komt. Maar voordat Johannes die nieuwe hemel en nieuwe aarde ziet is er heel wat dood en verderf gezaaid. Deze vier ruiters van Dürer kom je zelfs in een droom liever niet tegen. Wat moeten we met die apocalyptische beelden? Dit seizoen duiken we bij het vak Nieuwe Testament in het boek Openbaring en proberen we op die vraag een antwoord te krijgen.

Docent: dr. Sytze Ypma, predikant in de Protestantse Gemeente te Franeker

Wat hebben veel mensen een hekel aan dogma’s. ‘Gelukkig is de kerk niet meer zo dogmatisch”, zucht menigeen. En toch wil ik meer dan een lans breken voor dogma’s en dogmatiek. En laten zien dat dogmatiek een mooie en belangrijke tak van sport binnen de theologie is. Dogmatiek is, zou je kunnen zeggen, de filosofie van de grote thema’s van godsdienst en religie. Dogmatiek is bezinning en reflectie op geloof, God, de Schepping, Christus, het gebed en openbaring en mystiek.
Aan de hand van onder andere Christelijke Dogmatiek van C. Van der Kooi en G. Van den Brink gaan we de ogenschijnlijk gedateerde leer van drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest behandelen.
In principe behandelen we ieder cursusjaar één van de drie onderdelen van de christelijke leer van de Triniteit. We doen daarnaast uitstapjes naar filosofische teksten en zoeken naar de ethische implicaties van deze leer. Cruciale vraag op de achtergrond: Wat voor zin heeft deze leer voor ons leven?

Dit seizoen komt het spreken over Jezus aan de orde. Hoe kunnen we helder over Jezus als zoon van God en mensenzoon spreken? Hoe verhouden verwachting en komst van de Messias zich tot elkaar? Wat is eindtijd? We behandelen ook een paar teksten uit een net verschenen boekje De Joodse Jezus. De diepere betekenis in zijn spreken en handelen van Gertrud Bakker. We vragen ons af hoe Jezus zijn naam “God redt en bevrijdt’ in onze leven waar kan maken.

Docent: dr. Kineret Sittig

In deze cursus gaat u lernen, het leren op traditioneel Joodse wijze: na een korte inleiding door de docent onderzoekt u, samen met uw studiepartner, in elke les een onderwerp aan de hand van Joodse, traditionele en moderne, teksten. Een fragment uit de Hebreeuwse Bijbel is vaak de eerste bron, en commentaren daarop – de gedachtes van rabbijnen of andere Joodse denkers – werpen hun licht op het onderliggende onderwerp.

Bij het lernen stelt U vooral vragen, zowel aan de tekst als aan uw studiepartner; het gaat daarbij niet om het vinden van een antwoord – want er is er altijd meer dan een – maar om het ontdekken van zoveel mogelijk kanten aan de zaak én het bewust worden van uw eigen positie. Aan het einde van de les maken we steeds ruimte voor uitwisseling van gedachtes en observaties.

Thema’s als liefdadigheid, het omgaan met vreemdelingen en heiligheid zullen de revue passeren. Het materiaal is in Nederlandse vertaling beschikbaar.

Docent: dr. Jan Henk Hamoen

In de drie jaren van deze cursus komt ieder jaar ook de kerkgeschiedenis aan de orde. Want het is goed om te weten wat achter ons ligt, aan denken, aan beslissingen, aan geloofsleven. Want het geloof is niet bij ons begonnen, maar we staan in een eeuwenlange traditie.

We gaan dat overigens niet doen aan de hand van de bespreking van diverse concilies en dogma’s, maar aan de hand van uitingen van religieuze kunst (hoewel zal blijken, dat we de term ‘religieus’ soms zeer wijd nemen). Want mensen hebben de eeuwen door hun geloof niet alleen uitgedrukt in woorden, maar ook in beelden, in schilderijen, in kerken en in liederen. Die soms meer zeggen dan vele woorden kunnen uitdrukken. We gaan dus teksten lezen, maar ook heel veel zien.

In het seizoen 2019 – 2020 gaan we terug naar de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. We kijken rond in de catacomben van Rome, verplaatsen ons naar de tijd van de woestijnvaders, wandelen rond in het Constantijnse tijdperk en bezoeken de mozaïeken van de kerken in Ravenna. Maar ook blikken we terug op de grote scheiding tussen jodendom en christendom. Steeds weer blijken de snelle ontwikkelingen in die eerste fase van het christendom ook hun weerslag te hebben op de verbeelding van hun geloof. Als kijkend ontdekken we samen dus iets van de binnenkamers van hun geloof. Er zijn eigenlijk veel te veel ontwikkelingen om in enkele uren te ontdekken, maar heel boeiend is het wel !

Docent: drs. Jelle Rollema, kerkmusicus en theoloog

Onder invloed van de oecumenische contacten is er in de protestantse kerken een hernieuwde belangstelling voor rituelen ontstaan. Tijdens de drie cursusjaren kijken we naar hoe het christendom in samenspraak met de veranderende cultuur zichzelf telkens in ritueel opzicht opnieuw uitvond in samenspraak met de cultuur. Dit cursusjaar staan de veranderingen in de periode van de late middeleeuwen en de Reformatie centraal. Een boeiende periode met een kleurrijke rituele erfenis die nog steeds een bron van inspiratie is.

Docent: dr. Hans Jonker, theoloog, godsdienstwetenschapper, emeritus predikant

In een driejaarlijkse cyclus komen de wereldgodsdiensten Islam en Boeddhisme aan de orde. Daarnaast is het derde jaar van deze cyclus vrijgemaakt voor het thema spiritualiteit.

Dit jaar staat de Islam ter bespreking. Wat weten we ervan? Voor we iets over deze wereldgodsdienst kunne zeggen is het belangrijk de hoofdpunten te leren kennen.

Wat roept vragen op? Juist bij de Islam is onze dagelijkse informatie, de voor ons westerlingen vreemde zaken en de verbinding met terrorisme vaak het eerste waar je aan denkt. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?
Geloven alle moslims hetzelfde? Dit is weer een andere kwestie. Net zoals er vele soorten groepen christenen zijn, zo zijn er ook meerdere groepen moslims. Waarin komen die verschillen naar voren?
De Islam is een belangrijke factor in onze samenleving geworden. Naast kennis van de Islam en van de Koran zijn er actuele zaken die reactie oproepen. Zijn godsdiensten een bron van geweld, roept fundamentalisme agressie op? Welke factoren kunnen een rol spelen bij extremistisch gedrag?

Er zijn ook andere vragen te stellen zoals: is er overeenkomst of verschil in de wijze van bestudering van de Islam en het Christendom? Wat lezen we over de Bijbelse personen die ook in de Koran genoemd worden zoals Abraham, Noach, Jezus en Maria?

In deze cursus zoeken we een weg tussen godsdienstgeschiedenis, Koran uitleg, cultuur analyse en actualiteit.

Docent: ds. Cees Glashouwer, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Harlingen

Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat is daar dan van te merken, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En wat zou er misschien te merken moeten zijn?

In het onderdeel ‘de presentie van de kerk in de samenleving’ komen verschillende visies op de kerk en hun uitwerking aan de orde. Met name het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen krijgen ruime aandacht.

Cees Glashouwer is nauw betrokken bij de voedselbank in Harlingen. Dit cursusjaar staat o.a. het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas op het programma. Hij denkt na over de missie van christenen in een post-christelijke samenleving. En verder proeven wij aan de presentietheorie van Andries Baart op het programma.

Extra aanbod

Aanbod voor oud-cursisten

Aanschuiven bij reguliere vakken

De kosten hiervoor bedragen € 30 per blok van vijf lessen.
Informatie en aanmelden bij info@tvg-sneek.nl.

Links

Andere cursusplaatsen in Fryslân:

Zie ook de website www.pkn.nl/tvg