Theologie voor geïnteresseerden

Ze zitten met zo’n 20 – 25 cursisten in de klas. Ze zijn leergierig, nieuwsgierig, kritisch, geïnteresseerd. Ze luisteren, stellen vragen, verwonderen zich, worden verrast.

Hun leeftijd varieert: rond de 35 jaar tot tegen de 70 jaar en daar tussenin.
Ze volgen in het winterseizoen 2 x 10 dinsdagavonden lessen in Bogerman in Sneek – de tijd vliegt!

De 20 avonden (10 vóór de kerst en 10 erna) zijn verdeeld in 4 blokken van 5 weken. In elk blok krijgen ze les in twee verschillende vakken: ethiek, filosofie, oude testament, nieuwe testament, liturgie, diaconaat, wereldgodsdiensten, geschiedenis van kerk en kunst, enz.

Ze vinden het boeiend, inspirerend en verrijkend, maken wel of geen huiswerk, lezen wel of geen boeken over de aangeboden leerstof.

Wat doen zij? Zij volgen de cursus Theologische Vorming Sneek.
En u? Is dit misschien ook iets voor u? Had u dit ook altijd al willen doen? Al lang(er) over nagedacht maar nog nooit een besluit genomen? Hak dan nu de knoop door, kom ook en doe met ons mee.

U bent van harte welkom!

Nieuws

Lezing ‘Ik noem het: God’
Herman Berger over de oneindige wijdheid van de Werkelijkheid

Columnisten en intellectuelen verklaren gelovigen graag voor achterlijk. Geloof zou niet redelijk zijn. Desondanks blijven veel mensen geloven dat er toch wel ‘iets’ moet zijn. De vraag is of je daar via redelijk denken iets meer over kunt zeggen. Vanuit een filosofische invalshoek heeft Herman Berger (1924-2016), voormalig hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg, in gesprek met belangrijke filosofen daar zijn leven lang over nagedacht.

Uitgangspunt daarbij waren diepgaande ervaringen die gelovigen en ongelovigen soms overkomen en die ze vaak spiritueel of mystiek noemen. Bij mystiek denken we dankzij Plato aan een tweedeling van de wereld in ‘deze’ en ‘gene’ zijde. In navolging van Plato’s leerling Aristoteles stelt Berger dat er maar één werkelijkheid denkbaar is. Maar wat zou je je dan redelijkerwijs nog voor kunnen stellen bij woorden als eeuwigheid, mystiek en God?

Drs. Jelle Rollema, docent rituelen bij de cursus Theologische Verdieping Sneek, zal tijdens het open college ingaan op de prikkelende visie van Herman Berger. Hij sluit daarmee aan bij de lezing die godsdienstfilosoof Taede Smedes hield aan het begin van het cursusseizoen over zijn boek ‘God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof’.

Dinsdag 8 januari 2019 | 20.00 uur in Bogerman, Sneek

Algemene info

De cursus in Sneek wordt gegeven in Bogerman, Hemdijk 2, op de dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (uitgezonderd twee gastcolleges die om resp. 19.30 uur en 20.00 uur beginnen).

De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt.

Het cursusgeld bedraagt € 210 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

De cursus start op dinsdag 25 september om 19.30 uur.

Er wordt deze avond kennisgemaakt met de docenten en de vakken die zij geven.

Aansluitend volgt een gastcollege door Taede A. Smedes over Religie voorbij ‘geloof’ en/of ‘ongeloof’

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5.

Vanaf dinsdag 2 oktober worden er per avond twee lessen gegeven: van 19.00 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. In 2018 gaat het om tien avonden en in 2019 eveneens om tien avonden.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Informatie adressen:

 

dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider
telefoon 0513 551409
Want 7, 8502 BT Joure

 

Nelly Meijer-Torenstra, secretariaat
telefoon 058 2157231
Spreeuwenstraat 24, 8916 AR Leeuwarden

 

Aanmelden bij: info@tvg-sneek.nl

Maak kennis met het team

Aliette-3876

Aliëtte Meerveld-Poortinga

Aliëtte Meerveld is afgestudeerd aan de universiteit van Kampen met Oude Testament als hoofdvak.

janwillemnieboer-1

Jan Willem Nieboer

Jan Willem Nieboer is predikant (pkn) in Sneek. Aan de TVG te Sneek doceert hij het vak Nieuwe Testament.

hans-jonker

Hans Jonker

Dr. A.J. (Hans) Jonker is theoloog, godsdienstwetenschapper en emeritus predikant. Daarnaast is hij docent godsdienst en sociale wetenschappen bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en supervisor. Hij studeerde theologie in Groningen en Amsterdam met veel aandacht voor de literatuur van vroeg jodendom tot vroeg islam, de periode van het opkomend christendom en de sociologie van religieuze groeperingen. Bij de cursus Theologie voor Gemeenteleden gaat hij de lessen Wereldgodsdiensten en spiritualiteit geven.

sytze-ypma

Sytze Ypma

Dr Sytze Ypma (1962) In 2001 gepromoveerd op het proefschrift Tussen God en gekte. In 2008 verscheen het essay Geloven als antidepressivum. Predikant in de Protestantse Gemeente te Franeker.

Kineret Sittig

Kineret Sittig

Kineret Sittig (1952) is natuurkundige, hebraïst en rabbijn. Zij is actief als freelance rabbijn; leidt bijvoorbeeld diensten, geeft lessen en heeft zitting in het progressieve Bet Din – het rabbinale gerechtshof. Het vernieuwen van liturgie en Middeleeuwse Hebreeuwse handschriften hebben haar speciale belangstelling.

jan-henk-hamoen

Jan Henk Hamoen

Jan Henk Hamoen was predikant van de Protestantse Gemeente in Joure. In de loop der jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met de verhouding tussen kunst en religie. In 2010 promoveerde hij op een studie onder de titel “Het schip der zotten”, waarin die verhouding ook centraal staat. Verder is hij als bestuurslid betrokken bij de Stichting Nijkleaster in Jorwert en via de Stichting Klaas Koopmans met het onderzoek naar en het tentoon stellen van de gestichtstekeningen van deze Friese schilder. In deze cursus geeft hij het vak kerkgeschiedenis, waarbij ook de uitingen van geloof en religie in de kunst een rode lijn vormen. Tevens is hij cursusleider.

jelle-rollema

Jelle Rollema

Drs. Jelle Rollema is kerkmusicus en theoloog. Tijdens zijn studie kerkorgel en kerkmuziek aan het Conservatorium Leeuwarden raakte hij geboeid door liturgie, hymnologie en theologie. Daarom besloot hij vervolgens theologie te gaan studeren. De verwevenheid van cultuur en theologie (inculturatie) in verleden en heden had en heeft daarbij zijn bijzondere interesse.
Jelle Rollema is lid van de Beraadsgroep voor Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân. Als lid van de Beraadsgroep organiseert hij o.a. cursussen ter introductie van het nieuwe liedboek en symposia op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Hij is als kerkmusicus verbonden aan de protestantse gemeenten van Reduzum c.a. en Raerd-Dearsum. Zijn interesse in liturgie hangt samen met zijn interesse in moderne theologie, klassieke muziek in de brede zin van het woord, kunst en kerkbouw.

cees-glashouwer

Cees Glashouwer

Cees Glashouwer is em. predikant van de Grote Kerk in Harlingen. In de afgelopen jaren deed hij in zijn gemeente middels enquêtes onderzoek naar het vrijwilligerswerk, de armoedeproblematiek en de betrokkenheid van 30plussers bij de kerk. Hij is o.a. betrokken bij de voedselbank De Helpende Hand en de adviesraad Sociaal Domein Gemeente Harlingen. Voor de TVG is hij docent ‘presentie van de kerk, met name diaconaat’.

Cursusaanbod

Vakken en inhoud

Docent: Aliëtte Meerveld

Het Oude Testament is een eeuwenoude verzameling boeken. Samen duiken we in de verhalen en spitten we in de teksten. Bij het lezen voelen we de enorme afstand in tijd en cultuur. We schrikken van het geweld in de verhalen en snappen de beeldspraak lang niet altijd. Tijdens het lezen voelen we ons soms ongemakkelijk of voelen we weerstand. Toch hebben deze oude teksten mensen over de hele wereld en door alle tijden heen kracht en inspiratie gegeven. De verhalen blijken soms opeens tijdloze lessen te bevatten, de karakters geven hoop en moed. Zouden deze oude boeken dan toch nog levende woorden kunnen bevatten, zelfs in onze tijd? Samen gaan we op zoek naar de mogelijke betekenis en relevantie van een aantal verhalen uit het Oude Testament.

Docent: ds. Jan Willem Nieboer, predikant in de Protestantse Gemeente te Sneek

In oude tekeningen en beeldhouwwerken worden de evangelisten vaak afgebeeld met elk een eigen symbool. Mattheüs met een engel, Marcus met een leeuw, Lucas met een stier en Johannes met een adelaar. Deze tekening bijvoorbeeld uit een oude Iers boek uit het begin van de negende eeuw. Waar komen die symbolen eigenlijk vandaan?

In het Nieuwe testament wordt vier keer van voor tot achter het hele verhaal van Jezus verteld. Blijkbaar paste het hele gebeuren niet in een verhaal. Maar wat zijn de verschillen nou precies? Heeft Mattheüs zo’n andere invalshoek dan Lucas, dat er een ander boek voor nodig was? We gaan in dit blok op zoek naar het eigene van de verschillende evangeliën.

Docent: dr. Sytze Ypma, predikant in de Protestantse Gemeente te Franeker

Dogmatiek heeft een imagoprobleem. Het zou saai en star zijn. Terwijl dogmatiek filosofie is van de grote thema’s van godsdienst en religie. Dogmatiek is bezinning en reflectie op geloof, God, de Schepping, Christus, het gebed en openbaring en mystiek. Dit seizoen komt het spreken over God aan de orde, en wel vanuit vragen als: Wat is er met God gebeurd op de golfslag van deze tijd? Hoe kunnen we over en met God spreken in een seculiere postmoderne tijd? We gaan na wat de filosoof Frédéric Lenoir in zijn boek God daarover schrijft. En aan de hand van Christelijke Dogmatiek van C. Van der Kooi en G. Van den Brink gaan we de ogenschijnlijk gedateerde leer van drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest behandelen.

In principe behandelen we ieder cursusjaar één van de drie onderdelen van de christelijke leer van de Triniteit. We doen daarnaast uitstapjes naar filosofische teksten en zoeken naar de ethische implicaties van deze leer. Cruciale vraag op de achtergrond: Wat voor zin heeft deze leer voor ons leven?

Docent: dr. Kineret Sittig

In deze cursus doet u ervaring op met het lernen, het leren op traditioneel Joodse wijze: na een inleiding door de docent onderzoekt u, samen met uw studiepartner, in elke les een thema aan de hand van een of meer teksten. U stelt vragen aan de tekst en aan elkaar; het gaat daarbij niet om het vinden van het juiste antwoord – want er is er altijd meer dan een – maar om het ontdekken van zoveel mogelijk kanten aan de zaak én het bewust worden van uw eigen positie. De les wordt gezamenlijk afgesloten.

Thema’s als liefdadigheid, het omgaan met vreemdelingen en heiligheid zullen de revue passeren. Om de gebruikte teksten te kunnen plaatsen, wordt de eerste les een overzicht gegeven van de verschillende soorten Joodse bronnen. Het materiaal is in vertaling beschikbaar.

Docent: dr. Jan Henk Hamoen

In het seizoen 2018 – 2019 komt in het vak kerkgeschiedenis de moderne tijd aan de orde. De duidelijke omslag manifesteerde zich al aan het einde van de 19e eeuw in een geheel andere kijk op waarheid en werkelijkheid. In beeld en taal laten we dat tot ons doordringen. Deze moderne vorm van ‘niet weten’ gaat ons intensief bezig houden en wordt onder andere zichtbaar in de verbeelding van de Oostenrijke kunstenaar Arnulf Rainer (1929; zie afbeelding). De verhouding van christendom en jodendom komt eveneens in een andere fase. De Joodse kunstenaar Marc Chagall laat ons dat zien in zijn indrukkende serie kruisigingen, waarin hij uitdagend gebruikt maakt van het christelijke beeld van het kruis. Ook werken de ervaringen van de oorlogen, de confrontatie met het leed en de angst door in o.a. het werk van Edward Munch en Frans Kafka. Er zijn eigenlijk veel te veel ontwikkelingen om in enkele uren te ontdekken, maar heel boeiend is het wel !

Docent: drs. Jelle Rollema, kerkmusicus en theoloog

In de 20e eeuw is er onder invloed van oecumenische contacten in veel kerken een hernieuwde belangstelling voor rituelen ontstaan. De liturgie van het nog ongedeelde vroege Christendom was daarbij vaak het oriëntatiepunt. Bij de protestanten leidde dat tot een rijkere liturgische vormgeving en bij de rooms-katholieken zorgde die kennis juist voor een versobering van de rituelen.

Dit cursusjaar zal het gaan over de rituelen en tradities van het vroege Christendom en de invloed daarvan op de huidige rituele vormgeving van het protestantisme in Nederland.

Docent: dr. Hans Jonker, theoloog, godsdienstwetenschapper, emeritus predikant

In een driejaarlijkse cyclus komen de Islam, het Boeddhisme en spiritualiteit en dialoog aan de orde. Dit jaar gaan we in op spiritualiteit.  Onder de paraplu van spiritualiteit is veel te vinden.

We maken kennis met de spiritualiteit van Dag Hammarskjöld: wat raakt ons in de nagelaten teksten van de oud sekretaris –generaal van de Verenigde Naties die bij een vliegramp omgekomen is. Zijn innerlijk gevecht met zichzelf en met God is herkenbaar en inspirerend. Een persoonlijk getuigenis.

Etty Hillesum laat als jonge joodse vrouw van 27 jaar zien hoe zij tegen de mensheid aankijkt. Ons mensbeeld kleurt in hoge mate hoe wij in de wereld staan, hoe wij onze levenstaak vorm willen geven. Tegen het decor van de oorlog toont zij geloof in menselijke mogelijkheden en het loskomen van de menselijke dreiging en ondergang.

Dietrich Bonhoeffer, de predikant die omgekomen is in 1945, laat ons zijn gevecht zien met zijn gevangenschap en vervolgens ook zijn weg naar geëngageerd christen zijn.

Drie manieren van leven aan te vullen met veel andere voorbeelden van geleefd geloof.
Mogelijk kunnen we aansluitend ook kennismaken met enkele mystici zoals Johannes van het Kruis.

De kernvraag door de eeuwen heen is naar mijn idee: welke ‘spiritus’ zet ons in beweging?
Misschien wel het aantrekkelijkste en ook lastigste van de boeddhistische denkwereld is het verschil tussen een oosterse en westerse levenswijze. Welke onderdelen spreken westerlingen meestal aan en waarin komen de West-Europese denkpatronen naar boven en botsen met de oosterse benadering? We maken een boeiende kennismaking met het ‘oosten’ in het ‘westen’.

Docent: ds. Cees Glashouwer, emeritus predikant Protestantse Gemeente te Harlingen

Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat is daar dan van te merken, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En wat zou er misschien te merken moeten zijn?

In het onderdeel ‘presentie van de kerk in de samenleving’ komen verschillende visies op de kerk en hun uitwerking aan de orde. Met name het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen krijgen ruime aandacht.

Extra aanbod

Aanbod voor oud-cursisten

Aanschuiven bij reguliere vakken

De kosten hiervoor bedragen € 30 per blok van vijf lessen.
Informatie en aanmelden bij info@tvg-sneek.nl.

Links

Andere cursusplaatsen in Fryslân:

Zie ook de website www.pkn.nl/tvg