Theologische Vorming Gemeenteleden Sneek Theologie voor geïnteresseerden Ga verder

Theologie voor geïnteresseerden

Ze zitten met zo’n 20 – 25 cursisten in de klas. Ze zijn leergierig, nieuwsgierig, kritisch, geïnteresseerd. Ze luisteren, stellen vragen, verwonderen zich, worden verrast.

Hun leeftijd varieert: rond de 35 jaar tot tegen de 70 jaar en daar tussenin.
Ze volgen in het winterseizoen 2 x 10 dinsdagavonden lessen in Bogerman in Sneek – de tijd vliegt!

De 20 avonden (10 vóór de kerst en 10 erna) zijn verdeeld in 4 blokken van 5 weken. In elk blok krijgen ze les in twee verschillende vakken: ethiek, filosofie, oude testament, nieuwe testament, liturgie, diaconaat, wereldgodsdiensten, geschiedenis van kerk en kunst, enz.

Ze vinden het boeiend, inspirerend en verrijkend, maken wel of geen huiswerk, lezen wel of geen boeken over de aangeboden leerstof.

Wat doen zij? Zij volgen de cursus Theologische Vorming Sneek.
En u? Is dit misschien ook iets voor u? Had u dit ook altijd al willen doen? Al lang(er) over nagedacht maar nog nooit een besluit genomen? Hak dan nu de knoop door, kom ook en doe met ons mee.

U bent van harte welkom!

Nieuws

In verband met de corona crisis gaat het reguliere cursusprogramma niet door. Alleen voor de cursisten worden er dit seizoenenkele avonden georganiseerd die los staan van het normale programma. De informatie daarover ontvangen zij via de mail.

Openingscollege: Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden
Teunard van der Linden

Op 29 september 2020 gaat het nieuwe seizoen van start met een openbaar gastcollege door dr. Teunard van der Linden over de betekenis van Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden. Aanvang 20.00 uur.
Vanwege de corona wordt de startavond van de TVG (evenals de cursusavonden) verplaatst van Bogerman naar de  Oosterkerk aan de Leeuwarderkade 18 in Sneek.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer werd omgebracht door de Nazi’s. Voor de TVG zal dr.Teunard van der Linden, predikant te Harlingen, ingaan op de betekenis van Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden aan de hand van het begrip Navolging, het Bijbelse onderwerp dat Bonhoeffer herondekte in de spanningsvolle situatie van zijn dagen.

Dinsdag 29 september 2020 | 20.00 uur in Oosterkerk aan de Leeuwarderkade 18, Sneek

Halverwege het seizoen is er op 5 januari 2021 opnieuw een open college, nu door Aliëtte Meerveld.

Dinsdag 5 januari 2020 | 20.00 uur in Bogerman, Sneek

Algemene info

De cursus in Sneek wordt gegeven in Bogerman, Hemdijk 2, op de dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (uitgezonderd twee gastcolleges die om resp. 19.30 uur en 20.00 uur beginnen).

De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt.

Het cursusgeld bedraagt € 210 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

De cursus start op dinsdag 29 september om 19.30 uur.

Er wordt deze avond kennisgemaakt met de docenten en de vakken die zij geven.

Aansluitend volgt een gastcollege door Teunard van der Linden over Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden.

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5.

Vanaf dinsdag 6 oktober worden er per avond twee lessen gegeven: van 19.00 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. In 2020 gaat het om tien avonden en in 2021 eveneens om tien avonden.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Informatie adressen:

 

dr. Jan Henk Hamoen, cursusleider
telefoon 0513 551409
Want 7, 8502 BT Joure

 

Nelly Meijer-Torenstra, secretariaat
telefoon 058 2157231
Spreeuwenstraat 24, 8916 AR Leeuwarden

 

Aanmelden bij: info@tvg-sneek.nl

Maak kennis met het team

Aliette-3876

Aliëtte Meerveld-Poortinga

Aliëtte Meerveld is afgestudeerd aan de universiteit van Kampen met Oude Testament als hoofdvak.

janwillemnieboer-1

Jan Willem Nieboer

Jan Willem Nieboer is predikant (pkn) in Sneek. Aan de TVG te Sneek doceert hij het vak Nieuwe Testament.

hans-jonker

Hans Jonker

Dr. A.J. (Hans) Jonker is theoloog, godsdienstwetenschapper en emeritus predikant. Daarnaast is hij docent godsdienst en sociale wetenschappen bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing en supervisor. Hij studeerde theologie in Groningen en Amsterdam met veel aandacht voor de literatuur van vroeg jodendom tot vroeg islam, de periode van het opkomend christendom en de sociologie van religieuze groeperingen. Bij de cursus Theologie voor Gemeenteleden gaat hij de lessen Wereldgodsdiensten en spiritualiteit geven.

sytze-ypma

Sytze Ypma

Dr Sytze Ypma (1962) In 2001 gepromoveerd op het proefschrift Tussen God en gekte. In 2008 verscheen het essay Geloven als antidepressivum. Predikant in de Protestantse Gemeente te Franeker.

Kineret Sittig

Kineret Sittig

Kineret Sittig (1952) is natuurkundige, hebraïst en rabbijn. Zij is actief als freelance rabbijn; leidt bijvoorbeeld diensten, geeft lessen en heeft zitting in het progressieve Bet Din – het rabbinale gerechtshof. Het vernieuwen van liturgie en Middeleeuwse Hebreeuwse handschriften hebben haar speciale belangstelling.

jan-henk-hamoen

Jan Henk Hamoen

Jan Henk Hamoen was predikant van de Protestantse Gemeente in Joure. In de loop der jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met de verhouding tussen kunst en religie. In 2010 promoveerde hij op een studie onder de titel “Het schip der zotten”, waarin die verhouding ook centraal staat. Verder is hij als bestuurslid betrokken bij de Stichting Nijkleaster in Jorwert en via de Stichting Klaas Koopmans met het onderzoek naar en het tentoon stellen van de gestichtstekeningen van deze Friese schilder. In deze cursus geeft hij het vak kerkgeschiedenis, waarbij ook de uitingen van geloof en religie in de kunst een rode lijn vormen. Tevens is hij cursusleider.

jelle-rollema

Jelle Rollema

Drs. Jelle Rollema is kerkmusicus en theoloog. Tijdens zijn studie kerkorgel en kerkmuziek aan het Conservatorium Leeuwarden raakte hij geboeid door liturgie, hymnologie en theologie. Daarom besloot hij vervolgens theologie te gaan studeren. De verwevenheid van cultuur en theologie (inculturatie) in verleden en heden had en heeft daarbij zijn bijzondere interesse.
Jelle Rollema is lid van de Beraadsgroep voor Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân. Als lid van de Beraadsgroep organiseert hij o.a. cursussen ter introductie van het nieuwe liedboek en symposia op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Hij is als kerkmusicus verbonden aan de protestantse gemeenten van Reduzum c.a. en Raerd-Dearsum. Zijn interesse in liturgie hangt samen met zijn interesse in moderne theologie, klassieke muziek in de brede zin van het woord, kunst en kerkbouw.

cees-glashouwer

Cees Glashouwer

Cees Glashouwer is em. predikant van de Grote Kerk in Harlingen. In de afgelopen jaren deed hij in zijn gemeente middels enquêtes onderzoek naar het vrijwilligerswerk, de armoedeproblematiek en de betrokkenheid van 30plussers bij de kerk. Hij is o.a. betrokken bij de voedselbank De Helpende Hand en de adviesraad Sociaal Domein Gemeente Harlingen. Voor de TVG is hij docent ‘presentie van de kerk, met name diaconaat’.

Cursusaanbod

Vakken en inhoud

Docent: Aliëtte Meerveld

Het Oude Testament is een eeuwenoude verzameling boeken. Deze boeken zijn van grote betekenis geweest voor mensen uit allerlei plaatsen en tijden. Wellicht hebben de teksten ons ook nog iets te vertellen. Maar hoe moeten we deze teksten lezen? Moeten we het allemaal letterlijk nemen? Moeten we opzoek naar de geschiedenis erachter of juist naar wat het doet in ons? Samen gaan we opzoek naar een antwoord op deze vragen.

Komend seizoen zullen we in het bijzonder kijken naar thema’s als macht en afgoderij in het Oude Testament. Zaken die in onze tijd ook nog een grote rol spelen. Van harte welkom om te komen schatgraven in het Oude Testament.

Ba’al

Docent: Jan Willem Nieboer

Paulus

Achterin het Nieuwe Testament staat een heel bundeltje brieven. Veel daarvan zijn door Paulus geschreven. Die brieven zijn ouder dan de evangeliën en bieden een bijzonder inkijkje in het ontstaan van de vroege kerk. Paulus wordt nogal eens van stal gehaald door scherpslijpers. Zo prijkten verwijzingen naar stukjes uit zijn brieven in de voetnoten van de Nashvilleverklaring die begin vorig jaar zoveel stof deed opwaaien. Paulus lijkt inderdaad krasse uitspraken te doen over homosexualiteit en de positie van vrouwen. We zullen die pijnlijke teksten in de komende bijeenkomsten eens tegen het licht houden. Daarnaast lezen we ook inspirerende teksten van zijn hand. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de bijzondere Paulusbiografie van Tom Wright die vorig jaar in het Nederlands verscheen. Zo komen we op het spoor wie hij was, wat hem dreef en waarom hij het nou zo aan de stok kreeg met zijn joodse geloofsgenoten. Wie meer weet van de historische situatie waarin Paulus schreef en het gedachtegoed van de gemeenteleden aan wie hij zijn brieven richtte, krijgt een verrassend ander beeld van deze man.

Docent: Sytze Ypma

‘Gelukkig is de kerk niet meer zo dogmatisch als vroeger”, zucht menigeen. En toch wil ik een lans breken voor dogma’s en het vak dogmatiek, door te laten zien dat dogmatiek een fundamentele, mooie en belangrijke tak van sport binnen de theologie is. Het helpt ons onder woorden te brengen wat we geloven en wat we doen als we geloven.
Christelijke dogmatiek behandelt de grote geloofsthema’s Godskennis en Godsbeelden, de Schepping, de Christologie, de heilsleer, het gebed en openbaring en mystiek. We gaan in op vragen als: Waarin verschilt schepping van natuur? Wat zeggen we als God schepper is van hemel en aarde? Hoe leren we God kennen en spreekt God in deze tijd en laat God zich kennen, zo ja hoe dan? Als Jezus Zoon van God is, wat zeggen we dan?
Dogmatiek ademt de sfeer van leer en belerend zijn. Aan de hand van de
leer van drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige laat ik zien dat dit een ernstig misverstand is.

De cursus dogmatiek is opgebouwd rond deze leer. Ieder jaar behandelen we één van de drie onderdelen van de christelijke leer van de Triniteit. We doen daarnaast uitstapjes naar filosofische teksten en zoeken naar de ethische implicaties van deze leer. Cruciale vraag op de achtergrond: Wat voor zin heeft deze leer voor ons leven?
Dit seizoen komt het spreken over de leer van de Heilige Geest. Hoe kunnen we helder de Geest spreken en wat maakt hem heilig? We proberen te ontdekken wat de geest krijgen betekent en wat in tongenspreken wel en niet is.

Docent: Kineret Sittig

In deze cursus gaat u lernen, het leren op traditioneel Joodse wijze: na een korte inleiding door de docent onderzoekt u, samen met uw studiepartner, in elke les een onderwerp aan de hand van Joodse, traditionele en moderne, teksten. Een fragment uit de Hebreeuwse Bijbel is vaak de eerste bron, en commentaren daarop – de gedachtes van rabbijnen of andere Joodse denkers – werpen hun licht op het onderliggende onderwerp.

Bij het lernen stelt U vooral vragen, zowel aan de tekst als aan uw studiepartner; het gaat daarbij niet om het vinden van een antwoord – want er is er altijd meer dan een – maar om het ontdekken van zoveel mogelijk kanten aan de zaak én het bewust worden van uw eigen positie. Aan het einde van de les maken we steeds ruimte voor uitwisseling van gedachtes en observaties.

Thema’s als liefdadigheid, het omgaan met vreemdelingen en heiligheid zullen de revue passeren. Het materiaal is in Nederlandse vertaling beschikbaar.

Docent: Jelle Rollema

Mensen zijn rituele wezens. Ze proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot het Mysterie dat het leven zin geeft. Vorm en inhoud van die rituelen veranderen in de loop der tijd onder invloed van de veranderende maatschappelijke en culturele omstandigheden. Daarom is het zinvol om aan de hand van die geschiedenis het ontstaan en functioneren van rituelen te belichten.

Na het vroege christendom (eerste jaar) en de overgang van de late middeleeuwen naar de Reformatie (tweede jaar) staan dit cursusjaar de ontwikkelingen in de 19e en 20e eeuw centraal.

Binnen de bestaande kerken ontstaat er in die periode, als reactie op de rationalisering van het geloof, weer meer aandacht voor het rituele aspect van geloof en leven. Oecumenische contacten, historisch onderzoek de groeiende interesse in mystiek en Oosterse religies spelen daarbij een belangrijke rol. Religie en zingeving worden bovendien als gevolg van de scheiding van kerk en staat steeds meer een individuele keuze. Zo ontstaat er een boeiend en veelkleurig ritueel landschap.

Docent: Hans Jonker

In een driejaarlijkse cyclus komen de Islam, het Boeddhisme en spiritualiteit en dialoog aan de orde. Dit jaar maken we kennis met het Boeddhisme. Een van de wereldgodsdienst die ook in Nederland grote belangstelling geniet. Na kennismaking met de hoofdkenmerken van het Boeddhisme, staan we ook stil bij de verschillende stromingen, rituelen en heilige boeken. Het is erg boeiend om de geheel andere denkwijze dan wij in West-Europa gewend zijn te verkennen.

Het symbool van het Boeddhisme is het achtvoudige pad, zie hiernaast.
Waarin spreekt het Boeddhisme westerse mensen aan? Zijn er overeenkomsten met het Christelijk geloof of juist helemaal niet? Waarin ligt het verschil als we bijvoorbeeld kijken naar de visie op het lijden van de mens.

In ons land zijn er velen die Yoga beoefenen. Is er een verband tussen het Boeddhisme en Yoga? In huiskamers en op vensterbanken treffen we Boeddhabeelden aan. Heeft dat een betekenis of is het enkel versiering? Er wordt wel gesproken over westers Boeddhisme. Wat wordt daar mee bedoeld?
Misschien wel het aantrekkelijkste en ook lastigste van de boeddhistische denkwereld is het verschil tussen een oosterse en westerse levenswijze. Welke onderdelen spreken westerlingen meestal aan en waarin komen de West-Europese denkpatronen naar boven en botsen met de oosterse benadering? We maken een boeiende kennismaking met het ‘Oosten’ in het ‘Westen’.

Docent: Jan Henk Hamoen

In het seizoen 2020 – 2021 komt in het vak kerkgeschiedenis de periode van de middeleeuwen tot aan de moderne tijd aan de orde. We beginnen met de spiritualiteit van Franciscus van Assisi en de verbeelding daarvoor door de Italiaanse kunstenaar Giotto. Via de intenties van de Moderne Devotie in de Nederlanden belanden we bij een beroemde plaatsgenoot uit Sneek: Johannes Bogerman (onze cursuslocatie is naar hem genoemd). Tenslotte kunnen we niet om de ontwikkelingen in de moderne tijd heen, die zich al in de 18e eeuw manifesteerden in een geheel andere kijk op waarheid en werkelijkheid. In beeld en taal laten we dat tot ons doordringen. Maar de kern van dit cursusjaar wordt gevormd door de Reformatie, toen Maarten Luther in 1517 met zijn 95 stellingen de wereld van de kerk uitdaagde. En wie Luther zegt, denkt tegelijk ook aan zijn tijdgenoten en medestanders: de kunstenaars Lucas Cranach en Albrecht Dürer. Via hun verbeelding kijken we in het hart van de reformatorische inzet.

Franciscus

Dürer, apokalyps

Wittenberg, Stadtkirche

Docent: Cees Glashouwer

Als kerk-zijn iets actiefs inhoudt, wat is daar dan van te merken, zowel binnen de kring van gelovigen als in de wereld rondom? En wat zou er misschien te merken moeten zijn?

Cees Glashouwer is nauw betrokken bij de voedselbank in Harlingen. In het onderdeel ‘presentie van de kerk in de samenleving’ komen met name het diaconaat en de hedendaagse ontwikkelingen aan de orde.

Eerst maken wij een vergelijking tussen de kerk van nu en de vroege kerk. Boeiend is dat het vroege christendom groeide dankzij de vele rampen en pandemiën.

Daarna staat het inspirerende boek ‘goede wijn’ van dr. J. Hendriks op het programma.

Agapeviering in de vroege kerk

Extra aanbod

Aanbod voor oud-cursisten

Aanschuiven bij reguliere vakken

De kosten hiervoor bedragen € 30 per blok van vijf lessen.
Informatie en aanmelden bij info@tvg-sneek.nl.

Links

Andere cursusplaatsen in Fryslân:

Zie ook de website www.pkn.nl/tvg